Política de privacitat

1. Informació sobre la identitat del responsable de tractament

Raó Social del Responsable: CAMPING BELLSOL, SL
CIF: B 66404518
Adreça: Passeig Marítim, 46 08397 Pineda de Mar (Barcelona)
Finalitat: Gestió de les seves dades de contacte per donar resposta als seus dubtes.
– Enviar-li comunicacions que puguin ser del seu interès.
– Gestió de reserves realitzades pels clients de la nostra Entitat.
– Gestió de la relació contractual (contracte d’hostalatge).
– Gestió de la relació contractual subscrita amb el col·laboradors externs de la nostra Entitat

2. Informació general de privacitat

2.1 Abast

La present política de privacitat de CAMPING BELLSOL, SL regula l’obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per CAMPING BELLSOL, SL, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular CAMPING BELLSOL, SL podent-se exercir els drets pertinents segons el que s’exposa en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats a la corresponent web.

2.2 Qui és el responsable del tractament de les seves dades

CAMPING BELLSOL, SL és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que la mateixa presta; CAMPING BELLSOL, SL es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades d’identitat del responsable de tractament són:

Raó Social del Responsable: CAMPING BELLSOL, SL
CIF: B 66404518
Adreça: Passeig Marítim, 46 08397 Pineda de Mar (Barcelona)
Contacte: info@campingbellsol.com

2.3 Quina es la finalitat de la recopilació de les seves dades

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, CAMPING BELLSOL, SL només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden recaptar de l’usuari seran tractades amb les següents finalitats:

– Gestió de les dades de contacte per donar resposta a sol·licituds d’informació i/o als seus dubtes.
– Enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès.
– Gestió de reserves del nostre càmping.
– Gestió dels contractes d’hostalatge amb els nostres clients.
– Gestió de la relació contractual subscrita amb el col·laboradors externs de la nostra Entitat

S’informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades ni s’elaboraran perfils d’usuaris. Així mateix, els informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

2.4 Durant quant de temps es conserven les seves dades personals

Les dades personals seran conservades mentre es mantingui la relació amb la nostra Entitat i pels terminis de conservació legalment establerts, a no ser que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la que van ser captats.

2.5 Poden ser les seves dades comunicades a altres destinataris?

Les dades personals que s’introdueixin a la pàgina web no seran cedides a tercers, menys en els casos previstos per la legislació vigent.

CAMPING BELLSOL, SL no ven, lloga o cedeix les dades personals dels Usuaris d’aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. Així mateix, CAMPING BELLSOL, SL no ven, lloga o cedeix els e-mails dels Usuaris a altres entitats, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La web pot tenir enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. CAMPING BELLSOL, SL no es farà responsable de les informacions que es puguin recollir en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni de control sobre les mateixes, essent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

2.6 Drets dels Usuaris

Els Usuaris podran exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma descrita al primer punt, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament

Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercir-se per cada usuari mitjançant una sol·licitud, escrita, signada i acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça de correu electrònic: info@campingbellsol.com. Així mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

3. Comunicació d’incidències i irregularitats

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol tipus, es prega contactar amb:

CAMPING BELLSOL, SL
Passeig Marítim 46, 08397 Pineda de Mar (Barcelona)
info@campingbellsol.com

4. Compromís de l’usuari per a que les seves dades estiguin inscrites en un tractament

El fet d’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptació de les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en https://www.campingbellsol.com.

En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es l’ únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

5. Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del mateix CAMPING BELLSOL, SL, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. CAMPING BELLSOL, SL no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

6. Informació LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on es pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és CAMPING BELLSOL, SL amb domicili al Passeig Marítim 46, 08397 Pineda de Mar (Barcelona) i amb la gestió del domini d’Internet HTTP: www.campingbellsol.com inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail info@campingbellsol.com.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

7. Informació sobre l’ús d’altres webs i xarxes socials

CAMPING BELLSOL, SL només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines webs de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

CAMPING BELLSOL, SL col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

CAMPING BELLSOL, SL es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.